Vzdělávací program


Obsah vzdělávání se zaměřuje na:
•    oblast biologickou – dítě a jeho tělo
•    oblast psychologickou – dítě a jeho psychika
•    oblast interpersonální – dítě a ten druhý
•    oblast sociálně kulturní – dítě a společnost
•    oblast environmentální – dítě a svět

Záměrem je, aby děti, které opouštějí naši školu byly osobnosti, vzhledem ke svému věku samostatné, sebevědomé a sebejisté. Nabídka činností a her je v souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Dítě má možnost si zvolit činnost, která ho zajímá – tedy takovou, která odpovídá jeho schopnostem a možnostem. Během dne střídáme spontánní a řízené činnosti, a to co nejvíce pomocí her. Snažíme se děti rozvíjet všestranně dle jejich individuálních potřeb.
Od začátku školního roku 2019/2020 pracujeme s nově vypracovaným Školním vzdělávacím programem „Život v každé kapce“, zaměřeným na enviromentální výchovu a ochranu životního prostředí. S tímto programem je úzce spjato využití školní zahrady.

Školní vzdělávací program:  Život v každé kapce