Vzdělávací program

Obsah vzdělávání se zaměřuje na:
•    oblast biologickou – dítě a jeho tělo
•    oblast psychologickou – dítě a jeho psychika
•    oblast interpersonální – dítě a ten druhý
•    oblast sociálně kulturní – dítě a společnost
•    oblast environmentální – dítě a svět

Záměrem je, aby děti, které opouštějí naší školu byly osobnosti, vzhledem ke svému věku.: samostatné, sebevědomé a sebejisté. Nabídka činností a her je v souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Dítě má možnost si zvolit činnost, která ho zajímá, tedy takovou, která odpovídá jeho schopnostem a možnostem. Během dne střídáme spontánní a řízené činnosti a to co nejvíce pomocí her. Snažíme se děti rozvíjet všestranně dle jejich individuálních potřeb.
Již druhým rokem pracujeme se Školním vzdělávacím programem BAOBAB , zaměřeným na enviromentální výchovu a jeho návaznost na využití zahrady.