SNOEZELEN

„Bude to vypadat příliš obyčejně, ale řekl bych: NESPĚCHAT! Děti by měly mít možnost přirozeně dozrát. Měly by mít čas na dětství.“ – MUDr. Vítězslav Kouřil

Naše mateřská škola se snaží vybudovat senzorickou místnost pro využití metody SNOEZELEN, která slouží dětem  k relaxaci, zklidnění, vede ke snížení poruch chování, pozornosti, soustředěnosti, k odbourávání impulzivit,což je důležité pro úspěšný vstup do základní školy. Přináší nové zážitky a zkušenosti.
V dnešní uspěchané době se stále častěji  u dětí předškolního věku setkáváme s poruchami pozornosti, smyslového vnímání, poznávacích procesů. Uvědomujeme si, že běžné metody a postupy práce přestávají stačit na rozvoj schopností předškoláků či dětí mladšího školního věku. Ve třídách přibývají děti s poruchami pozornosti a hyperaktivitou, autismem či Aspergerovým syndromem, poruchami chování a emocí. A metoda SNOEZELEN- tedy rozvoj smyslového vnímání právě na tyto poruchy reaguje.

Od útlého věku dítěte se klade velký důraz na rozvoj akademických schopností a oblast smyslového vnímání ustupuje do pozadí. Děti jsou sice neustále obklopeny sluchovými a zrakovými podněty, jenže tím dochází spíše k jejich rychlému přetížení než k rozvoji. Na druhé straně vhodná stimulace dalších smyslů téměř úplně chybí. Přitom bez správného zpracování smyslových podnětů dochází k vyššímu riziku vzniku poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie) nebo jiných problémů v oblasti motoriky či poznávání. Nedostatečné či nevhodné smyslové podněty mohou také zhoršit projevy poruch autistického spektra či hyperaktivity.
Multisenzorické prostředí umožňuje zažít, jaké to je vnímat naplno všemi smysly. Pracuje s pomůckami a speciálními aktivitami, které smyslové vnímání cíleně rozvíjí.

SNOEZELEN

je multismyslová místnost,která slouží k relaxaci, zklidnění, ke snížení poruch chování, pozornosti, soustředěnosti, k odbourávání impulzivity, k podpoře emocionální složky osobnost.Místnost je speciálně upravená. Součástí jsou  speciální světla, zrcadla, měkké vaky a polštáře,senzorický koberec , pomůcky s optického vlákna,různé senzorické pomůcky,využívá se hudba, působení barev, vůní, chutí a dalších pomůcek, které slouží k stimulaci somatické, akustické a vizuální. Metody práce se čerpají z různých terapeutických metod (např. muzikoterapie, arteterapie, aromaterapie se zaměřením na využití smyslů) .Při pobytu v této multismyslové místnosti dítě prožívá pozitivní pocity k sobě a ke svému okolí, které můžou  vést ke zklidnění a zmírnění agresivity, k odbourávání nepozornosti, nesoustředěnosti .Jedná se o místnost, určenou pro relaxaci a navození klidu, která slouží k terapeutickým účelům. Metoda je zaměřena na smyslové vnímání a prožitek pomocí světla, zvuku, doteku, chuti a čichu. K tomu je potřeba prostředí, ve kterém je možné se koncentrovat a vnímat své okolí.  Metoda probouzí smysly, jež jsou oslovovány postupně, každý zvlášť. Děti jsou tak vedeny k chápání reality( slyšet, vidět, dotknout se, cítit, ochutnat), je jim umožněno prožívat nejrůznější pocity (štěstí, radost, uspokojení) a přitom je jim ponechána možnost vlastního jednání a výběru podnětů, které jsou jim příjemné.

Snoezelen je multisenzoriální metoda využitelná dětmi předškolního a školního věku, dospělými, dětmi se smyslovým postižením, kombinovaným postižením, poruchami chování, ADHD aj.